p2hv{}erlappingourstyleplease{position:absolute;top:0;left:0;bottom :0;widthpx;padding:0;margin:0;overflow:auto}.p2hv. Wabo 1 oktober o.a.. Woningwet Wet Ruimtelijke ordening. Wet milieubeheer. Wet op de waterhuishouding. Natuurbeschermingswet. 1 Rapport in het kader van afstudeeropdracht L E I D R A A D B R A N D V E I L I G H E I D v o o r b e s t a a n d e z o.

Author: JoJoshura Nakinos
Country: Central African Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 19 June 2018
Pages: 457
PDF File Size: 7.90 Mb
ePub File Size: 19.49 Mb
ISBN: 305-8-19358-790-7
Downloads: 40850
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mikagar

De mogelijkheid van beoordeling van een zgn. Onder het regime van de Woningwet is inschakeling van een welstandscommissie bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen verplicht indien een welstandsnota is vastgesteld en aan de hand van criteria is aangegeven wat verstaan wordt onder redelijke eisen van welstand.

Artikel 9 van de Woningwet is hier van groot belang. In die gevallen zal een verbetering van het gebouw tegen een verslechtering van het erf moeten worden afgewogen. De besluiten gaan voor op de gemeentelijke bouwverordening. Toelichting op de Model-bouwverordening incl. De secretaris van de welstandscommissie is geen lid van de welstandscommissie. Een zadeldak is een dak, bestaande uit twee schuine vlakken die elkaar in het hoogste punt snijden, de zgn.

Het onderhavige voorschrift behelst het zogenaamde ingroeimodel. Hoofdstuk 2 De aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen Paragraaf 1 Gegevens en bescheiden Artikel 2. Op grond van artikel 5. In zoverre is voldaan aan het in het slot van voormeld artikelonderdeel gestelde vereiste. Dit hoeft niet wanneer er voor het desbetreffende bouwwerk geen redelijke eisen van welstand gelden omdat de gemeenteraad op basis van art. Deelneming van leden van het college van burgemeester en wethouders of van het bevoegd gezag dat besluiten neemt over een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen aan de welstandscommissie voor de eigen gemeente of voor de gemeente waarover het bevoegd gezag besluiten neemt, is in dit verband uitgesloten.

Bij dat begrip wordt rekening gehouden met milieu, cultuurhistorische, ecologische en natuurlijke en landschappelijke waarden. Indien de aard van het bouwplan daartoe aanleiding geeft, kan het bevoegd gezag in een voorwaarde bij de omgevingsvergunning bepalen dat de desbetreffende gegevens en bescheiden alsnog moeten worden verstrekt voordat met de bouw mag worden begonnen.

Paragraaf 3 Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen. Paragraaf 6 Voorschriften inzake brandveiligheidinstallaties en vluchtaanduidingen. Indien het bouwwerk aan meer dan een weg grenst en deze wegen op verschillende hoogten liggen, geldt de hoogte ten opzichte van de laagst gelegen weg.

  CONTRACT IOANA BASESCU PDF

Paragraaf 2 Behandeling van de aanvraag om bouwvergunning. De inhoud van dit artikel zal met de eerste wijziging van het Bouwbesluit in het Bouwbesluit worden opgenomen. Ingeval deze onderdelen deel uitmaken van de aanvraag om vergunning, is het niet logisch om het verbod tot overschrijding omtevingsvergunning de achtergevelrooilijn hierop van toepassing te laten zijn.

Deze verordening treedt in werking op een nader door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip doch niet eerder dan zes weken na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel van de Gemeentewet. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid:.

Bouwverordening gemeente Groesbeek 2015

Dat tijdstip moet dan zodanig worden gekozen dat eventuele sprekers voldoende tijd hebben om zich op de vergadering voor te bereiden. De Woningwet geeft in artikel 92 expliciet de opdracht aan burgemeester en wethouders om zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk I tot en met IV van de Woningwet. Indien het vooronderzoek naar de historie en de bodemgesteldheid uitwijst dat de locatie onverdacht is, kan het bevoegd gezag op basis van het derde lid besluiten af te wijken van de verplichting tot het uitvoeren van het verkennend onderzoek.

Paragraaf 2 Behandeling van de aanvraag om bouwvergunning Artikel 2.

Bouwverordening gemeente Groesbeek

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend, ten aanzien waarvan een discussie over alternatieven kan worden verwacht, is het raadzaam gebruik te maken van de mogelijkheid tot verlenging van de beslistermijn. Het gevolg is dat de provincie bevoegd gezag is en dat de vier grote steden op grond van de Wbb plus nog 25 aangewezen gemeenten bevoegd gezag zijn krachtens genoemd Besluit. In een dergelijke situatie vervallen de stedenbouwkundige bepalingen uit de MBV, waaronder deze.

Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in:. Indien een bouwwerk nabij een kruising van wegen een zijgevel heeft die gelegen is tegenover een achtergevelrooilijn in hetzelfde bouwblok, mag dit bouwwerk bovendien niet hoger reiken dan tot het vlak dat het verticale vlak door die zijgevel snijdt ter hoogte van de – krachtens artikel 2.

  MAGE THE ASCENSION GUIDE TO THE TECHNOCRACY PDF

Het komt voor, dat bij tussen twee wegen gelegen terreinen, die te ondiep zijn voor twee tegenover elkaar gelegen bouwstroken, de tegenoverliggende achtergevelrooilijn ontbreekt. Deze wijzigingen treden in werking op moment van inwerkingtreding van het Bouwbesluit In dit jaarverslag zou ten minste aan de orde dienen te komen:. Paragraaf 7 Aansluitplicht op nutsvoorzieningen Artikel 2.

Een richtinggevende uitspraak waarbij het vragen van geld voor een parkeerfonds aan de orde was geweest, betreft: Gedacht kan worden aan een slechts ten dele goedgekeurd bestemmingsplan, een globaal eindplan, een heel oud bestemmingsplan of een bestemmingsplan met een aantal gebreken. Indien wordt gebouwd op, bij of aan een beschermd monument of een van rijkswege beschermd stad- en dorpsgezicht, zijn normaliter vergunningvrije bouwwerken bij wijze van uitzondering wel vergunningplichtig op grond van artikel 5, Bijlage II van het Bor.

Deze motivering zal in het onderhavige geval in ieder geval betrekking moeten hebben op toekomstig planologisch beleid.

In het bijzonder ten aanzien van artikel2. Paragraaf 3 Welstandstoetsing Artikel 2.

Wabo onder de loep by Ruud van den Busken on Prezi

Deze ‘totaal-benadering’ houdt echter niet in dat de vergunning dan ook mag worden geweigerd louter op dat onderdeel dat op zichzelf beschouwd vergunningvrij zou zijn. De Wabo is, zoals de Woningwet dit al vele jaren is, een lex specialis ten opzichte van de Awb.

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing in:. Uiteraard moet hij daarbij de eventuele beperkingen in de gemeentelijke voorschriften in acht nemen.

Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De strekking van dit voorschrift is, dat bij een eenmaal gerealiseerd bouwwerk bepaalde onderdelen aan een bouwwerk aangebracht kunnen worden als vrij bouwen met overschrijding van de toegelaten hoogte.

Onder hoogspanningslijn wordt in dit artikel verstaan een lijn met een nominale elektrische spanning van 1.